Doporučení Ministerstva zdravotnictví občanům ČR a dalším osobám přijíždějícím z Itálie


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví doporučuje cestovatelům, kteří pobývali v období od poloviny ledna 2020 v regionech Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby v následujících 14 dnech po opuštění regionu sledovali svůj zdravotní stav se zaměřením se na příznaky počínajícího respiračního onemocnění (především horečka nad 38 st. C, dýchací obtíže).

Po návratu z uvedených regionů pečlivě sledujte svůj zdravotní stav. V případě výskytu výše uvedených příznaků respiračního onemocnění zůstaňte doma, omezte kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytovaní zdravotní péče ve spolupráci krajskou hygienickou stanicí.

Jak se chránit?

  • dodržovat zásady respirační hygieny, často mýt ruce mýdlem a vodou,

  • pokud možno, vyhýbat se kontaktu s osobou, která jeví příznaky onemocnění dýchacích cest

  • používat dezinfekční prostředky s plně virucidním účinkem,

  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí,

  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál) a používat ústenku tak,  aby omezili možnost přenosu nákazy na okolí.

S kým se mohu poradit?

Pokud potřebujete poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, ať už jste občan či zdravotník, je vám k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin. ​

Mohu cestovat do severní Itálie?

Sledujte aktuální informace na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: www.mzv.cz. Aktuálně Ministerstvo zahraničních věcí na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ze dne 25. února 2020 občanům ČR doporučuje necestovat do regionu Lombardie a Benátska. Vzhledem k neustálému vývoji situace Vám doporučujeme při neodkladných cestách registraci do systému DROZD na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí: https://drozd.mzv.cz/register.

 

Pokyny pro praktické lékaře k mimořádnému opatření MZ ve věci karantény pro osoby vracející se z Itálie
 
Text mimořádného opatření:
 
Všem osobám s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, se nařizuje, aby bezprostředně po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost, nebo nemají-li registrujícího poskytovatele, pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost.
 
Všem poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost se nařizuje, aby u osob s trvalým pobytem v České republice, které se v období od 7. března 2020 navrátí z pobytu na území Italské republiky do České republiky, rozhodli o karanténě podle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. v délce 14 dnů.

 
Doplňující komentář:
 
Mimořádné opatření se vztahuje na osoby, které pobývají nebo budou pobývat v Itálii a po půlnoci z pátka 6. března 2020 na sobotu 7. března 2020 do odvolání se vrátí do České republiky. Za pobyt se považuje jakkoliv dlouhý pobyt na území Itálie.
 
Mimořádné opatření se vztahuje na osoby s trvalým pobytem v České republice.
 
Rozhodnutí praktického lékaře o karanténě se vydává v případě, že dle sdělení pacienta byl ten v Itálii a vrátil se do České republiky od 7. března 2020 dále. Praktický lékař nemá povinnost ověřovat věrohodnost sdělení pacienta.
 
V případech, na které se vztahuje mimořádné opatření, praktický lékař rozhodne o karanténě pacienta. Postačuje, že mu tuto informaci sdělí a zaznamená tuto informaci do zdravotnické dokumentace.
 
S nařízením domácí karantény je spojeno vystavení neschopenky. V souladu se stanoviskem České správy sociálního zabezpečení tak v těchto případech postačí, když praktický lékař pacientovi doručí neschopenku, a to optimálně eNeschopenku, aby se co nejvíce zamezilo kontaktu mezi lékařem a pacientem v karanténě.
 
V případě, že v Itálii byla pouze část rodiny a ostatní členové nikoli, platí, že karanténa je na základě mimořádného opatření stanovena pouze těm členům rodiny, kteří byli v Itálii.
 
Pokud byli v Itálii jak rodiče, tak děti, vystaví se neschopenka rodičům.
 
Pokud byli v Itálii děti, ale nikoli rodiče, bude ve vztahu k rodiči, bude-li mít o to zájem, rozhodnuto o vzniku potřeby ošetřování nebo péče.
 
V případě, že o karanténě rozhodně krajská hygienická stanice, praktický lékař pouze návazně vystaví neschopenku. Krajská hygienická stanice vždy informuje praktického lékaře o nařízené karanténě.
 
Pokud rozhodne škola nebo zaměstnavatel o uzavření školy nebo o dočasném přerušení výkonu práce, nejedná se o karanténu a praktický lékař nemusí o ničem rozhodovat.